ThuisWaarts. Kwaliteit van leven, thuis en in de wijk

ThuisWaarts staat voor een visie en program­mering in vernieuwende en toekomstbestendige ouderen­zorg, toegespitst op de wensen en behoeften van de nieuwe generatie ouderen: de Generatie Levens­reizigers. Doelstelling is om hen te ondersteunen bij het leiden van een vitaal leven met meer eigen regie, meer vrijheid en bij voorkeur thuis! 

“We gaan niet naar een bejaardentehuis. Nee, absoluut niet. Nee, Dit is ons huis.”

Rob & Irma

“Ik heb een mooi leven, maar ik mis mijn vrouw.
Als ik thuis kom…
de muren zeggen niks.”

Bram

“Ik heb echt niet altijd energie om te trainen, maar ik zet door op karakter.”

Marianne

Samenwerkings­partners

Onder de noemer Duurzame Coalities werken CZ zorgkantoor en zorgverzekeraar CZ in langdurige samenwerkingsverbanden samen met onder meer de zorgorganisaties tanteLouise, Thebe en de Zorgboog. Gezamenlijk introduceerden zij het ambitieuze programma ThuisWaarts.

Onder de naam ThuisWaarts worden innovatieve zorgconcepten (projecten, programma’s, locaties) op lokaal en regionaal niveau ontwikkeld, die bij gebleken succes opgeschaald kunnen worden binnen Neder­land.

Waarom ThuisWaarts?

Nederland vergrijst in hoog tempo. We zullen als samenleving en als (zorg)partners snel maatregelen moeten nemen om goed met de toenemende vergrijzing om te gaan. Maatregelen die raken aan werken, wonen, wijken en welzijn voor ouderen.

Door de sterke vergrijzing komt de toegankelijkheid van zorg onder steeds grotere druk te staan. De vraag naar zorg neemt exponentieel toe, tegelijkertijd stijgen de personeelstekorten én de zorgkosten. Die zogenaamde ‘zorgkloof’ lijkt de komende jaren steeds groter te worden. Een belangrijk vraagstuk, waarop actie van (zorg) partners nodig is. Alleen dan kunnen we de kwaliteit van leven óók voor de toekomstige groep ouderen waarborgen!

Meer weten over de Generatie Levensreizigers?

De ‘zorgkloof’ in cijfers

 Het besef dat de cijfers over de ouderenzorg reden zijn om in actie te komen, zet (zorg)partners aan tot nieuwe en innovatieve manieren van structurele samenwerking. 

Personeelstekort

Er is een groeiend tekort aan personeel in de zorg. Tot 2025 alleen al zijn er 125.000 mensen extra nodig

Tekort aan mantelzorgers

Het aantal mantelzorgers zal dalen van 15 potentiële mantelzorgers per 85-plusser nu tot 6 in 2040

Zorguitgaven stijgen

De zorguitgaven verdubbelen tot 174 miljard euro in 2040. Van alle zorgsectoren stijgen de uitgaven aan de ouderenzorg het snelst. Het aandeel van de uitgaven aan zorg voor 65-plussers stijgt van 44% naar 59% in 2040

Huidige problematiek

De huidige manier waarop we op dit moment de zorg verlenen draagt bij aan eenzaamheidsproblematiek en verlies van eigen regie

Waar staat ThuisWaarts voor?

De Duurzame Coalities willen ouderen uitnodigen om middenin de maatschappij te blijven staan. Om zoveel mogelijk actief deel te blijven nemen aan het leven, ondanks hun eventuele beperkingen.

Onder de programmanaam ThuisWaarts worden innovatieve zorgconcepten (projecten, programma’s, locaties) op lokaal en regionaal niveau ontwikkeld, die bij gebleken succes opgeschaald kunnen worden binnen Nederland.

Met het programma ThuisWaarts hebben de Duurzame Coalities ook een bredere ambitie. We willen inspireren, kennisdelen en een beweging op gang brengen bij betrokken partijen binnen én buiten het zorglandschap om anders te kijken naar de ouderenzorg van de toekomst. Om, vanuit eigen kennis, ervaring en expertise, kansen te zien en concrete oplossingen aan te dragen. Oplossingen die ouderen écht helpen om hun levensreis zo lang mogelijk zelfstandig voort te zetten.

Doelstellingen van de Duurzame Coalities

Ouderen ondersteunen om op prettige wijze zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen

Slimmer inzetten van zorgverleners en mantelzorgers

Optimaliseren van processen

Maak kennis met de wensen en behoeften van levensreizigers

Een belangrijk uitgangspunt is dat we de behoeften en wensen van ouderen (en eventueel hun mantelzorgers) zelf als vertrekpunt nemen voor het aanbieden van eventuele zorg en ondersteuning. Dus niet: “Dit heeft u nu aan zorg nodig”, maar: “Wat zou u helpen om langer zelfstandig (thuis) te blijven?”
Eén van de eerste activiteiten van de Duurzame Coalities was dan ook het -letterlijk- in kaart brengen van de levensreis van de huidige generatie 65-plussers:

Welke obstakels komen zij tegen op weg naar het ouder worden?

Welke gebeurtenissen horen daarbij en hoe ervaren zij die?

Op welke cruciale momenten op de levensreis van ouderen kunnen de maatschappij en ouderen zelf al écht een verschil maken?

Het onderzoek dat hiervoor is uitgevoerd, biedt een schat aan kennis en inzicht over de levensfasen, de motivaties en de beleving van ‘de nieuwe generatie ouderen’: de Generatie Levensreizigers.

Door te begrijpen hoe zij in een vroeg stadium van het ouder worden denken, kunnen we methoden, interventies, zorgconcepten en technologieën ontwikkelen die hen helpen zo lang mogelijk zelfstandig, vitaal, actief en van betekenis te blijven.

Neem een kijkje in de (be)leefwereld van deze levensreizigers.

DUURZAME COALITIES

Coalitie met ouderenorganisatie Zorgboog

Op 13 juli 2022 is de samenwerkingsovereenkomst met de Zorgboog in Helmond getekend om de samenwerking voor vijf jaar in een Duurzame Coalitie vorm te geven. Ook in de Peelregio willen we toekomstbestendige zorg voor ouderen borgen. We zijn dan ook blij dat we in Zuidoost-Brabant met de Zorgboog gezamenlijk de beweging naar voren gaan maken en samenwerken aan het organiseren van een formele én informele ‘zorg’infrastructuur voor ouderen. Daarbinnen pakken we zowel lopende als nieuwe projecten op en delen we onze kennis uit bijvoorbeeld andere samenwerkingen.

Coalitie met ouderenzorgorganisatie tanteLouise

We gaan de komende vijf jaar intensief met VVT-instelling tanteLouise samenwerken aan een toekomst­bestendige ouderenzorg. Joep de Groot zette samen met Caro Verlaan en Conny Helder, de voormalig bestuursvoorzitter van tanteLouise, op woensdag 26 mei 2021 hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst.

Coalitie met ouderenzorgorganisatie Thebe

Ouderenzorgorganisatie Thebe en CZ zorgkantoor hebben op 5 juni 2024 een zogeheten Duurzame Coalitie ondertekend. De komende vijf jaar werken beide organisaties intensief samen om ouderenzorg toekomstbestendig te maken en te zorgen voor ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Om dat te bereiken gaan deze partijen de komende tijd werken aan schaalbare innovaties met doelstellingen op vier gebieden: toegankelijkheid, kosten, werkgeluk en kwaliteit (van leven). Thebe werkt niet alleen binnen de WLZ maar ook binnen de ZVW en de WMO waardoor we in onze projecten kijken naar de mogelijkheden van samenwerking over de domeinen heen.

PROJECTEN

Ter inspiratie:

Enkele projecten van onze Duurzame Coalities

Hieronder enkele projecten die sinds 2021 door de Duurzame Coalities zijn geïnitieerd en die inmiddels hun eerste vruchten beginnen af te werpen.